You're using an unsupported browser. This site may not look optimal.

Keeping Current – Creole

North Miami, FL / Scott McIntyre
YON APÈSI
North Miami, FL / Scott McIntyre

ANNOU RETE AJOU: Vag lanmè a k ap kontinye monte a se yon defi pou tout zòn Miyami an.

Zòn Sid Florid la vin kòm yon egzanp danje ki an rapò ak chanjman klimatik yo. Menm nan jou kote gen gwo solèy gen inondasyon nan lari a akoz gwo vag lanmè. Si wotè vag lanmè yo ta monte a twa pye sèlman sa tap mete yon bon valè tè Sid Florid anba dlo. Gen yon kokenn chenn nesesite pou nouvo ide pou jan n ap bati nan anviwonman an, pou devlopman rejyonal ak opòtinite pou tout sis milyon moun ki ap viv nan rejyon an. Poutèt kesyon dlo lanmè a k ap monte a, fò nou ta chanje tout enfrastrikti rejyon an pou nou kab pwoteje tout bagay tankou dlo pou moun bwè, kay moun ak mezon komès yo.

 

Nan rekonèt li rekonèt dimansyon defi sa yo, Enstiti Van Alen mete pogram Ann rete ajou a sou pye pou amelyore fason pou moun konbat poblèm sa a nan tout zòn Miyami a epi pou vin ak solisyon ki wè lwen epi ak plan moun kapab egzekite pou rezoud kesyon nivo dlo lanmè k ap monte a.

Orè a
North Miami, FL / Scott McIntyre

Dat lansman an /25 Avril
Delè konkou a / 26 Me
Lè y ap avize finalis yo/ Mitan mwa jen
Seri atelye pou prepare plan yo / Semèn 8 jiyè
Lè y ap avize ekip ki genyen an / Mitan mwa jiyè
Devlopman plan yo kote tout moun travay ansanm / Out-Septanm
Mete plan ann aplikasyon / Oktòb- Desanm
Inogirasyon pwojè pilòt la / Kòmansman Desanm

Konsènan jiri a
North Miami, FL / Scott McIntyre

Jiri a, ap gen lidè lokal ak lidè nasyonal sou koze chanjman klimatik, sou preparasyon plan, sou patisipasyon kominotè ladan tou. Jiri a ap jwe yon gran wòl nan chwa finalis yo, epi nan chwa ekip ki genyen yo epi jiri a ap ede ekip sa yo fòme konsèp yo genyen yo tou.

Marta Viciedo, Patenè Fondatè epi Direktè Estrateji nan, Urban Impact Lab
Jeremy Alain Siegel, Asosye, BIG
Jessica Lax, Direktè Inisyativ Estratejik, Van Alen Institute
Germane Barnes, Direktè, Studio Barnes
Jayantha Obeysekera, Direktè epi Chèchè, Sea Level Rise Solution Center, Florida International University
Jennifer Bolstad, Achitèk gadinaj Prensipal, Local Office Landscape Architecture and Urban Design
Debbie Love, AICP, Manm planifikasyon nan Vil la, City of North Miami
Akin Ozaydin, P.E., Enjenyè vil la, City of North Miami

Patisipasyon Kominotè
North Miami, FL / Scott McIntyre

Sa enpòtan pou popilasyon an pran pa nan preparasyon desen plan yo. Ekip yo seleksyone sou baz demann ki fèt yo va travay Ak Enstiti Van Alen, ak kolaboratè nou Urban Impact Lab, epi ak pati prenant lokal yo, pou nou kab sèten plan yo fè pou espas piblik sa a, ap satisfè bezwen ak volonte kominote North Miami an.

Popilasyon an: tanpri ranpli sondaj sa a pou w fè nou konnen ki sa ou ta renmen wè nan zòn ou an!

Ekip k ap travay ak popilasyon an sou Pwojè sa a se yon ekip ki konn zòn nan byen epi ki konn moun nan zòn nan byen. Yo bay manm ekip la yon pèdiyèm pou yo ede planifye, pou yo ede fasilite, epi pou yo ede pomouvwa aktivite ki ankouraje patisipasyon moun nan zòn nan preparasyon plan desen pou pwojè a. Men moun ki manm yo kounye a:

Laura Hill, Aktivis pou Anviwònman an
Jamil Pierre, Enjenyè Sivil,
Howard Tonkin, Mèt Biznis, Urban Impact Lab